ยูคาลิปตัส แตกต่างจาก ต้นกระดาษ อย่างไร?

ยูคาลิปตัส เป็นไม้ต่างประเทศถิ่นกำเนิดส่วนใหญ่อยู่ในทวีปออสเตรเลีย

ยูคาลิปตัส  มีมากกว่า 700 สายพันธุ์ย่อย ซึ่งมีคุณสมบัติ ข้อดี-ข้อด้อยแตกต่างกันออกไป เช่น บางสายพันธุ์เด่นเรื่องทนแล้ง,ทนโรคทนแมลง ขณะที่บางสายพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ฝนตกชุก อย่างไรก็ตาม มีเพียงประมาณ 1% ของสายพันธุ์ย่อยทั้งหมดเท่านั้นที่มีการนำมาปลูกเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม

ยูคาลิปตัส กับ “ต้นกระดาษ” แตกต่างกันอย่างไร

ยูคาลิปตัส แตกต่างจาก ต้นกระดาษ อย่างไร

Q&A ชวนไขข้อสงสัย

ต้นกระดาษต่างจากยูคาลิปตััสอย่างไร
พิเศษ ดีกว่า และแตกต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิม

Q: ทำไมจึงเรียกว่า “ต้นกระดาษ” ไม่ใช่ยูคาลิปตัสหรือ

A:- เพราะได้มีการพัฒนาสายพันธ์ุจากแม่ไม้เดิมจนกลายมาเป็นกล้าไม้อีกหนึ่งประเภทที่มีคุณสมบัติพิเศษ ดีกว่าและแตกต่างจากสายพันธ์ุดั้งเดิม อาทิ ไม่มีรากแก้ว พุ่มใบน้อย มีน้ำมันในใบน้อย และยังปรับปรุงสายพันธ์ุให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศของเมืองไทย

Q: ต้นกระดาษเหมือนหรือต่างจากต้นพลังงานอย่างไร

A:- ลักษณะทางกายภาพ รวมถึงข้อดีต่างๆ ของต้นกระดาษและต้นพลังงานนั้นเหมือนกัน ต่างกันตรงที่ “ต้นพลังงาน” จะมีส่วนที่เป็นลิกนินซึ่งให้ค่าความร้อนสูง เหมาะกับการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ามากกว่า ในขณะที่คุณสมบัติของ “ต้นกระดาษ” นั้น จะเน้นการให้ปริมาณเนื้อเยื่อ และคุณสมบัติของเยื่อที่เหมาะสำหรับการผลิตกระดาษ โดยต้นกระดาษ นั้น ให้ปริมาณเยื่อสูงถึง 30 ล้านไฟเบอร์ต่อกรัม ในขณะที่ค่าเฉลี่ยจากไม้โตเร็วประเภทอื่นๆ อยู่ที่ 13 ล้านไฟเบอร์ต่อกรัม

Q: ปลูกต้นกระดาษแล้วจะทำให้ดินเสีย ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้จริงหรือไม่?

A:- จากผลการวิจัยของนักวิชาการด้านป่าไม้พบว่าการปลูกต้นกระดาษร่วมกับพืชอื่น อาทิ ข้าวและมันสำปะหลัง พบว่านอกจากจะไม่ทำให้คุณสมบัติทางเคมีของดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง แต่กิ่ง ใบ และรากจากต้นกระดาษยังถูกย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินได้อีกทาง อย่างไรก็ดี, การปลูกต้นกระดาษนั้น ไม่แตกต่างจากการปลูกพืชที่มีระยะเก็บเกี่ยวยาวชนิดอื่นๆ ที่เมื่อปลูกติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจจะทำาให้ดินเสื่อมคุณภาพลงไปบ้าง เพราะดูดซึมแต่แร่ธาตุอาหารชนิดเดิมๆ แต่เมื่อได้รับการปรับและบำรุงดินก็จะสามารถหมุนเวียนไปปลูกพืชชนิดอื่นได้ตามปกติ

Q: ใบของต้นกระดาษ ร่วงลงมาแล้วทำให้น้ำเน่า-ดินเสียจริงหรือไม่?

A:-ใบของต้นกระดาษได้ผ่านการปรับปรุงพันธ์ุให้มีน้ำมันในใบน้อย จึงง่ายต่อกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติ โดยไม่ทำให้น้ำเน่าหรือดินเสีย

Q: ต้นกระดาษ ดูดน้ำมากกว่าพืชชนิดอื่นจริงหรือไม่ ?

A:- ถ้าเปรียบเทียบกับไม้โตเร็วด้วยกัน พบว่ามีการดูดน้ำใกล้เคียงกัน และจากการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ 4 ชนิดคือ ไม้สนเขา ไม้พอพูลัส ไม้พยุง และไม้ต้นกระดาษ ยังพบว่าไม้สายพันธ์ุต้นกระดาษมีประสิทธิภาพการใช้น้ำดีทีี่สุด เนื่องจากใช้น้ำน้อยที่สุดในการสร้างมวลชีวภาพต่อกรัม นอกจากนีปริมาณน้ำที่ต้นไม้ดูดซับมาจะถูกใช้ในการสังเคราะห์แสงเพียง 1.6% เท่านั้น ที่เหลืออีก 98.4% ถูกคายออกคืนสูู่ชั้นบรรยากาศ

ยูคาลิปตัส แตกต่างจาก ต้นกระดาษ อย่างไร
การปลูกต้นกระดาษเสริมบนคันนา ช่วยให้ชาวนามีรายได้ 2 ทาง

Q: การปลูกต้นกระดาษบนคันนาส่งผลกระทบต่อนาข้าวจริงหรือไม่ ?

A:- จากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการป่าไม้ เปรียบเทียบปริมาณผลผลิตข้าวในคันนาที่ปลูกต้นกระดาษและคันนาที่ไม่มีต้นกระดาษ โดยเก็บข้อมูลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี พบว่า ปริมาณข้าวที่ได้จากทั้ง 2 แปลงไม่มีความแตกต่างกัน และรากของต้นกระดาษบนคันนาก็ไม่มีผลกระทบต่อการเติบโตของข้าว ในทางตรงกันข้าม รากของต้นกระดาษบนคันนาที่ถูกตัดจากการไถพรวนเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวกลับเพิ่มอินทรียวัตถุให้ดินอุดมสมบูรณ์ ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยในการปรับแต่งหน้าดิน

Q: ต้นกระดาษ สร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมบ้าง ?

A:- การปลูกต้นกระดาษเสริมบนคันนา ช่วยให้ชาวนามีรายได้ 2 ทาง คือมีรายได้หลักจากผลผลิตข้าวและมีรายได้เสริมจากการปลูกต้นกระดาษ ต้นกระดาษช่วยตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ (ตัวการที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน) มาเก็บกักไว้ในเนื้อไม้ในรูปของคาร์บอน การปลูกต้นกระดาษบนคันนาจึงเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยการสร้างแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งใหม่ให้กับโลก ทุกส่วนจากต้นกระดาษ ตั้งแต่ใบจนถึงรากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนอย่างคุ้มค่า โดยเนื้อไม้ถูกนำมาใช้ในการผลิตกระดาษ เปลือกไม้ เศษไม้ และแม้แต่ยางในเนื้อไม้ ได้ถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ส่วนใบและรากยังย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินได้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *